ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА медицински-сестри.com

I. ДЕФИНИЦИИ

1. При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, използваните термини и изрази ще имат следното значение:
a) Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
b) Сайтът медицински-сестри.com е уебсайт, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.
c) "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
d) "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж,
повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
e) "Интернет страница" е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
f) "Информационна система" е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
g) „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва предоставяните през уебсайта медицински-сестри.com информационни услуги и ресурси.
h) „Потребителско съдържание” е всеки видеоматериал, изображение, текст, снимки, мултимедийно съдържание или друг материал, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на Сървър на Дружеството с оглед то да бъде достъпно чрез уебсайта медицински-сестри.com за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.
i) "Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
j) "Уебсайт" е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2. ДРУЖЕСТВОТО чрез уебсайта предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („услугите”), при стриктно спазване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на определените в тези Общи условия изисквания.
3. Услугите на уебсайта медицински-сестри.com се предоставят след предварителна регистрация.

II. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОФИЛ НА ОБЯВАТА

10. При публикуване на обява ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва парола за достъп до административния панел за редактиране на обява.
11. Паролата представлява код от букви и/или цифри, посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира като собственик на обявата в медицински-сестри.com. Дружеството не проверява и не носи отговорност за истинността на паролата, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Дружеството в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползване на предоставяните от Дружеството услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и достъп до Интернет.
14. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез уебсайта, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Дружеството.
15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да разполага (upload) на сървъра на Дружеството, потребителско съдържание, върху което е носител на авторски права или е получил правото да го използва и сублицензира на валидно правно основание.
16. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от Дружеството услуги, като Дружеството има право да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.
17. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява достъп до Потребителско съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на уебсайта, чрез каквато и да е друга технология или средства различни от технологиите и средствата, предоставени от уебсайта и реализирани чрез нормалната функционалност на сайта. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва, копира и разпространява Потребителско съдържание за каквито и да било търговски цели.
18. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да използва материали от сайта без изричното съгласие на собственика им.
19. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да дистрибутира каквито и да било материали защитени от авторско право, търговски марки и друга такава информация без изричното съгласие от притежателя на тези материали.
20. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да предава информация, която е обидна, неприлична, заплашителна, нападателна, расово ориентирана, незаконни материали или всякакви материали, които съдържат елементи на насилие към другата страна. Моля, уведомете ни ако установите нарушаване на тези условия.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО – собственик на сайта

29. Дружеството се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.
30. Дружеството няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите.
31. Дружеството няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите си или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством ползването на Услугите.
32. В съответствие с изискванията на действащото законодателство Дружеството съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на Дружеството, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Дружеството или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.
33. Дружеството има правото да поставя на всяка от страниците на уебсайта медицински-сестри.com, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Дружеството или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Дружеството. Дружеството не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси, както и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на услугите на уебсайта, както и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията в изпращаните и получаваните от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ електронни текстови съобщения и в публикуваните от тях коментари.
34. Дружеството има право да изпраща непоискани търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛЯ, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Дружеството.
35. Дружеството има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.
36. Дружеството има право по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите, както и достъпа на други потребители до разположено от него Потребителско съдържание, когато, по преценка на Дружеството, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на законодателството, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

37. С разполагането на всеки видеоматериал, изображение, текст или друг материал (Потребителско съдържание) на уебсайта медицински-сестри.com, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на Дружеството неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят).
38. Правото по предходната точка се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на Дружеството, както и за разумен срок след премахване или изтриването му. Предоставеното право на Дружеството включва правото да използва Потребителското съдържание за нуждите на промотиране или реклама на Дружеството и уебсайта медицински-сестри.com в други медии и/или в преработен вид, включително правото да сублицензира ползването на Потребителското съдържание на други медии във връзка с развиването на дейността на Дружеството. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е носител на авторски права или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, включително правото да сублицензира ползването на съответния материал, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на Сайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица. В допълнение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е получил съгласието на всяко лице, което участва или е изобразено в разполаганото от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание с оглед заснемането, изобразяването, използването на името или други данни относно такова лице, както и публикуването на съответния материал на уебсайта.
39. С разполагането на всяко Потребителско съдържание на Уебсайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и предоставя на всички останали потребители на Услугите, неизключителното право на достъп до публикуваните материали, без да дължат възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят).
40. Правото по предходната точка се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на Дружеството, както и за разумен срок след премахване или изтриването му.
41. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право на Дружеството, на други ПОТРЕБИТЕЛИ или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, разпространява публично съдържанието, което му е станало достъпно при ползването на Услугите.
42. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на сайта, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.
43. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уебсайта, извън Потребителското съдържание, разположено от потребителите на сайта, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на Дружеството или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Дружеството и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
44. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител, той следва да уведоми Дружеството в писмена форма. Уведомлението следва да съдържа точно идентифициране на материала (точно URL), за който се твърди, че е публикуван в нарушение на права на интелектуална собственост, посочване на лицето или лицата, чиито права на интелектуална собственост са нарушени и основанието, на което тези лица са станали носители на съответните права, както и адрес и телефон за контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ. Дружеството по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

IX. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

45. Дружеството полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но няма задължението и не гарантира, че предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Дружеството не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди, освен ако са причинени от Дружеството умишлено или при проявена груба небрежност.
46. Дружеството не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите. Освен това, Дружеството не отговаря за произтеклите за други ПОТРЕБИТЕЛИ вреди при достъпа или използването на това съдържание, предоставено им от ПОТРЕБИТЕЛЯ или станало достъпно чрез уебсайта медицински-сестри.com
47. Дружеството не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Дружеството, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.
48. Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Дружеството, проблеми дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Дружеството.
49. Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.
50. Дружеството не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез уебсайта медицински-сестри.com.
51. Страните приемат, че Дружеството не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на Дружеството с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги.
52. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до уебсайта, които могат да възникнат независимо от положената от страна на Дружеството грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Дружеството за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.
53. Дружеството не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от Дружеството, независимо дали е дало или не съгласие за това.
54. Дружеството не носи отговорност за съдържанието на страниците към които водят линкове публикувани на тази страница, както и за произтичащи материални и морални вреди за Потребителите или трети лица, настъпили в следствие на използване на публикуваните в медицински-сестри.com линкове.